سیستم شمارنده گاما NT-112

امکانات دستگاه:

  • های ولتاژ صفر تا 1000 ولت و 3 میلی آمپر
  • تایمر و کانتر برای دریافت اطلاعات آشکارساز
  • امکان انتخاب زمان

آزمایشات قابل انجام با دستگاه:

  • رسم منحنی پلاتو گایگر مولر و تعیین ولتاژ کار آن
  • تعیین نیمه عمر ایزوتوپ ناشناخته
  • مطالعه زمان مرگ گایگر مولر و تصحیح آن
  • تحقیق قانون عکس مجذور فاصله
  • بررسی استاتیستیک شمارش
  • اندازه گیری برد ماکزیمم ذرات بتا و براورد انرژي آن
  • اندازه گیری ضریب جذب اشعه گاما تعیین نیم ضخامت در سرب

دانلود فایل راهنمای کاربری

 

دانلود فایل آزمایش ها