سیستم چمدانی پایش پیوسته آلفا، بتا و گاما در هوا مدل NT-CAM-B

سیستم چمدانی پایش پیوسته مدل NT-CAM-B، امکان اندازه گیری پیوسته و پایش آلودگی هوا به ذرات رادیواکتیو را فراهم می کند. در این سیستم آشکارسازی سریع و تاخیری ذرات رادیواکتیو شامل رادیونوکلئیدهای مصنوعی ساطع کننده آلفا، بتا و گاما انجام می شود. نمایش پایش برخط اکتیویته حجمی رادیونوکلوئیدهای مصنوعی ساطع کننده آلفا، بتا و گاما درهوا، همچنین اکتیویته حجمی رادون و تورون و میزان دز گامای موجود در هوا به همراه ذخیره سازی اطلاعات نیز از سایر قابلیتهای این سیستم است.

حمل و نصب آسان و سریع دستگاه امکان تشخیص آلودگی در محیطهای مشکوک را فراهم می کند. 

این سیستم دارای دو آشکارساز نیمه هادی سد سطحی برای اندازه گیری غلظت پرتوزاهای آلفا و بتا به صورت برخط و غیر برخط، یک آشکارساز سنتیلاتور یدور سدیم شیلد شده برای اندازه گیری غلظت عناصر پرتوزای گاما است و یک آشکارساز گایگر مولر برای اندازه گیری دز محیط، می باشد. هوای محیط از طریق پمپ هوا از یک فیلتر مخصوص که به طور خودکار در مقابل آشکارساز قرار می گیرد، نشانده شده و به صورت برخط طیف آن جمع آوری و تحلیل می شود.

سیستم دارای نرم افزار محلی برای جمع آوری، کالیبراسیون، تست و انجام محاسبات مربوط به خروجی آشکارسازها است. همچنین نرم افزار نمایش و ذخیره سازی اطلاعات را بر عهده دارد.

از آنجایی که بیش از 50% از پرتوگیری های بشر روی کره زمین ناشی از فعالیت رادون طبیعی موجود در هوا و دختران بتازا و آلفازای آن (Po-212, Po-214, Po-218) است و وجود این ایزوتوپها باعث افزایش شمارش زمینه در طیف آلفا و بتا می شود، سیستم با اندازه گیری غلظت رادون و تورون موجود در طبیعت و محاسبه میزان اثر پرتوزایی آلفا و بتا ناشی از دختران رادون و تورون، شمارش مربوط به پرتوزایی ایزوتوپ ها با منشا فعالیت های هسته ای انسانی (Am-241, U-238, Pu-239 و...) را تصحیح نموده و غلظت آنها را در هوای محیط محاسبه می نماید.

به منظور حصول اطمینان از صحت داده ها، خطاهای آماری در هر دقیقه محاسبه شده و به همراه حد آشکارسازی (MDL) به کاربر اعلام می گردد. علاوه بر آن سطوح هشدار و خطر توسط نرم افزار قابل تنظیم می باشد و توسط آلارمهای صوتی و بصری نمایان می شود.

مشخصات و قابلیتهای سیستم:

 • حمل، نصب و کاربری آسان دستگاه
 • آشکارسازی سریع و محاسبه غلظت رادیونوکلئیدهای آلفازا، بتازا و گامازا
 • اندازه گیری غلظت رادون، تورون و میزان دز گامای موجود در هوا
 • جمع آوری، ذخیره و نمایش طیف ها و سایر اطلاعات آلفا، بتا و گاما در نرم افزار محلی
 • امکان تنظیم دوره های اندازه گیری براساس مقدار هوای پمپ شده
 • امکان تست، کالیبراسیون، تنظیم محدوده های اندازه گیری و تعریف ضرایب تصحیح توسط نرم افزار محلی
 • دارای آشکارساز نیمه هادی با سطح موثر (mm2) 900 برای طیف سنجی آلفا
 • دارای آشکارساز نیمه هادی با سطح موثر (mm2) 300 برای طیف سنجی بتا
 • آشکارساز سنتیلاتور (Tl) NaI با ابعاد"2 * "1 با کریستال شیلد شده جهت طیف سنجی گاما
 • محدوده انرژی قابل اندازه گیری آلفا و بتا: (MeV) Alpha Energy: 3-9 و Beta Energy: 80 (KeV) - 2.5(MeV)
 • بازدهی آشکارسازی ذرات آلفا و بتا: Alpha Efficiency: 19% , Beta Efficiency: 14%
 • محدوده اکتیویته قابل اندازه گیری برای آلفا و بتای مصنوعی: (Bq/m3) 0.01 <
 • قدرت تفکیک انرژی آشکارساز سنتیلاتور:

Nuclide: Cs-137 (662KeV), Energy Resolution: 8.65%

Nuclide: Co-60 (1173KeV), Energy Resolution: 4.7%

 • محدوده اکتیویته قابل اندازه گیری گاما: (Bq/m3) 0.01 <
 • جنس و ضخامت حفاظ آشکارساز سنتیلاتور: سرب با ضخامت (mm) 15
 • بیشینه آهنگ فلو پمپ شده: (m3/h) 5.5
 • دمای عملکرد: 10- تا 55 درجه سانتی گراد
 • امکان مانیتورینگ از راه دور آنلاین بر روی بسترهای مخابراتی (در صورت نیاز در هنگام سفارش دستگاه مشخص شود) 
 • دارای GPS برای ثبت موقعیت نمونه برداری
 • دارای حسگر رطوبت، فشار و دما
 • دارای UPS و Stabilizer برای جلوگیری از آسیب نوسانات برق
 • امکان کار دستگاه به مدت یک ساعت بدون اتصال به برق
 • دارای نرم افزار مانیتورینگ از راه دور به صورت آنلاین با قابلیت گزارش گیری و رسم نمودار(در صورت نیار در هنگام سفارش دستگاه مشخص شود)
 • تعریف سطوح دسترسی برای کاربری نرم افزار سیستم