کیت صفحات جاذب

این کیت شامل صفحات جاذب مختلف از جنس های سرب، آلومینیوم و سرب می باشند. به علت داشتن ضخامت های متفاوت می تواند در آزمایش های جذب تابش فرودی مورد استفاده قرار گیرد.