دستگاه CFD مدل NT-132p

دستگاه شمارنده همزمانی (CFD) دوگانه یکی از اجزا سیستم اندازه گیری طول عمر پوزیترون بوده و در صورت نیاز کاربر می تواند در سایر سیستمهای اندازه گیری نیز به کار گرفته شود. این دستگاه دارای دو واحد است که هر کدام دارای مشخصات زیر می باشد:

 

مشخصات دستگاه:

  • تولید پالس منطقی (ECL) به ازاء همزمانی پالسهای ورودی
  • تحلیل گر از نوع ثابت بدلیل عدم تخریب تفکیک پذیری زمانی
  • قابلیت تنظیم گام برای ارتقا تفکیک زمانی
  • دارای تفکیک زمانی خوب حتی برای رنج های کم از ارتفاع پالس تبعیض گر ثابت در مقایسه با سایر تبعیض گر ها
  • عدم حساسیت قابل توجه تفکیک زمانی CFD به انتخاب کسر Triggering