دستگاه شمارنده و زمانسنج همزمانی سریع مدل NT-133

دستگاه شمارنده و زمانسنج همزمانی سریع برای اندازه گیری پدیده های همزمان در بازه زمانی مشخص به کار می رود و در سیستم هایی با کاربرد زمانی مانند  سیستم شمارنده همزمانی سریع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات دستگاه:

  • تولید پالس خروجی در صورت همزمان بودن دو پالس ورودی
  • زمانسنج با امکان انتخاب زمان اندازه گیری
  • امکان تنظیم زمان همفرودی (همزمانی دو پالس) توسط کاربر از 5 تا 100 نانو ثانیه (Resolving Time)
  • امکان تنظیم عرض پالس خروجی
  • دو پالس ورودی مثبت 1 تا 10 ولت و زمان بالارونده کمتر از 100 نانو ثانیه
  • پالس خروجی با زمان بالا رونده کمتر از 50 نانو ثانیه و امپدانس خروجی 75 اهم 
  • امکان تنظیم پلاریته (مثبت، منفی و دیجیتالی) پالس خروجی و عرض آن از 1 تا 5 میکروثانیه