NT-CAAS

مشخصات دستگاه:

  • آشکار سازی پرتوهای نوترون و گاما
  • آشکار سازی اضافی به صورت کامل و مدار آلارم
  • فعال سازی آلارم ها برای تخلیه فوری اپراتورها (زمان پاسخ دهی کمتر از 100 ms)ا
  • مونیتورینگ خروجی هر آشکار ساز
  • افزایش ضریب اطمینان از سیستم با به کارگیری منطق 2 از 3
  • دارای شرایط ایمنی در زمانهای بحرانی در کارخانجات سوخت هسته ای
  • امکان مدیریت چندین سیستم از طریق شبکه در اتاق کنترل مرکزی
  • دارای شرایط ایمنی در زمانهای بحرانی در کارخانجات سوخت هسته ای
  • امکان افزودن آشکار ساز چهارم به منظور اسپکتروسکوپی در کنار مخازن اورنیوم
  • نظارت از راه دور